لیلا شاکری

تیم مهندس مغانلو نماشویی مدرسه گلهای میهن را با کیفیت عالی انجام دادند. از طرف کادر مدرسه از ایشان تشکر میکنیم.

لیلا شاکری

مدیر مدرسه گلهای میهن مدرسه گلهای میهن